ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az egyéni vállalkozók és a jogi személyek mint szerződő partnerek képviselőinek és

kapcsolattartóinak adatkezeléséről

Hatályos: 2024. március 25-től

 

Telefonos Ügyfélszolgálat: (+36 ) 1 7555-705

Honlap: www.help24assistance.hu

1. Bevezető

 

A Help24 Assistance Kft. (továbbiakban: Megrendelő) és az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) mint adatkezelők a Szolgáltató aláírásra jogosult képviselőjének (továbbiakban: Képviselő), valamint a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartójának (továbbiakban: Kapcsolattartó) személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

A Megrendelő/Biztosító jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat az alábbiakban megjelölt célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel kezeli.

2. Az adatkezelők adatai

Adatkezelő neve: Help24 Assistance Kft.

Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatkezelő elérhetősége: info@help24assistance.hu

 

Név Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@alfa.hu

 

3. A kezelendő adatok köre

 

A Megrendelő/Biztosító a Képviselő/Kapcsolattartó alábbi személyes adatait kezeli(k):

 

 • A 4. pont (a), (c) és (d) alpontjában megfogalmazott adatkezelési cél esetén a Képviselő/Kapcsolattartó nevét, lakóhelyét, születési idejét és anyja nevét;
 • A 4. pont (b) alpontjában megfogalmazott adatkezelési cél esetén a Képviselő/Kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

 4. Az adatkezelés céljai

 

 1. A felek közötti szerződés létrejötte során meggyőződjünk a képviselet érvényességéről;
 2. A szerződés teljesítése, valamint a teljesítés során biztosítsuk a társaságok közötti üzletmenet zavartalanságát a kapcsolat fenntartásával;
 3. A szerződéssel összefüggő jogi igények érvényesítése az elévülési időn belül;
 4. Az irányadó jogszabályok alapján biztosítsuk a szerződés és a szerződés alapján kibocsátott további számviteli bizonylatok megőrzését.

 

5. Az adatkeztelés jogalapjai

A 4. pont (a) és (d) alpont szerinti célból végzett adatkezelés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, Ptk. Harmadik könyv, III. cím, VIII. fejezet (Jogi személy képviselete) 3:29. § és 3:30 §-ában, és a Ptk. 6:7 § (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése illetve a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 169. §-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése.

A 4. pont (b) alpont szerinti célból végzett adatkezelések esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges. A (c) pont szerinti célból végzett adatkezelések esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az

Adatkezelő(k) jogos érdeke:

 • a partnerekkel való szerződés kötése és fenntartása,
 • a szerződött partnerrel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében,
 • jogi igények érvényesítése6.

6. Érintettek köre

 

A szállítói szerződésekkel kapcsolatban a szerződött partnerünk nevében eljáró képviselők, valamint, a kapcsolattartók/szerződés teljesítésében személyesen részt vevők (Kapcsolattartók).

 

7. Az adatkezelés időtartama

  • Az adatkezelés időtartama a 4. pont (a) alpontja szerinti cél esetén a képviselet érvényességéről való meggyőződés;
  • A (b) és (c) alpont szerinti cél esetén a szerződéssel kapcsolatos igényekkel kapcsolatos polgári jogi elévülés ideje;
  • A (d) alpont szerinti cél esetén pedig a 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt 8 éves időtartam.

8. Az adatok forrása

Az adatok forrása a Szolgáltató.

9. Az érintett jogai

A Képviselőnek/Kapcsolattartónak az Általános Adatvédelmi Rendelet jogokat biztosít személyes adataival kapcsolatban: Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérheti:

 • tájékoztatást az adatkezelés részleteiről, beleértve a másolat kérését,
 • helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében,
 • törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap,
 • kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig, illetve
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • Ezen felül élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor lehetősége van korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A korlátozáshoz való jog alapján az adatokat csak tároljuk, egyéb műveleteket nem végzünk az adatokkal.

A korlátozáshoz és a törléshez való jog kapcsán felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha szerződéssel is rendelkezik az Adatkezelő(k)nél, úgy a szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése során többségében olyan adatokat kezelünk, amelyeket jogszabályok írnak elő. Ezen adatok törlésére nincs mód a szerződéshez kapcsolódó megőrzési időn belül.

Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei fennállnak

Az adatokhoz kizárólag a Megrendelő/Biztosító alkalmazottai férnek hozzá. A Megrendelő/Biztosító az adatokat harmadik országba nem továbbítja, automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást nem végez.

10. Panasz benyújtásának joga

A Képviselő/Kapcsolattartó panaszt nyújthat be a Megrendelő/Biztosító 2. pont szerinti elérhetőségein vagy az illetékes hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetősége:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

email:ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: (+36-1) 391-1400,

honlap: www.naih.hu.

 

A Képviselő/Kapcsolattartó a jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Help24 Assistance Kft.